OSINT w administracji publicznej

OSINT (ang. Open Source Intelligence), inaczej biały wywiad, jest to poszukiwanie, pozyskiwanie oraz analiza danych i informacji z legalnie dostępnych źródeł, do których należą między innymi rejestry publiczne.

OSINT w administracji publicznej jest bardzo ważnym elementem codziennej pracy. A korzystanie z białego wywiadu przez urzędników w niektórych przypadkach jest wręcz konieczne.

Korzyści z białego wywiadu w administracji publicznej

Za stosowaniem rozwiązań OSINT w administracji publicznej przemawia szybkość i łatwość pozyskania informacji. Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych sprawił, że coraz więcej danych i informacji można dziś pozyskać, po prostu przeszukując Internet.

Co więcej, powszechnie dostępne informacje są obecnie coraz bardziej szerokie, różnorodne i przejrzyste. Cyfrowy charakter jawnoźródłowych informacji powoduje więc, że są one tańsze w pozyskaniu i prostsze w przetwarzaniu.

Zastosowanie białego wywiadu w administracji publicznej

Rozwiązania z zakresu OSINT mogą być wykorzystane w administracji w wielu obszarach i do osiągnięcia wielu celów. W tym artykule skupiamy się na tych, które w największym stopniu mogą okazać się pomocne w codziennej pracy urzędników administracji publicznej.

Weryfikacja informacji

Weryfikowanie danych i informacji to jeden z kluczowych sposobów wykorzystania białego wywiadu w administracji publicznej. Pozwala sprawdzić analizowany materiał, aby móc udzielić odpowiedzi na pytanie, czy jest on wiarygodny. Weryfikacja informacji przez biały wywiad w administracji publicznej służy także do oceny stanu faktycznego oraz jest pomocna w prognozowaniu przyszłych zdarzeń oraz podejmowaniu decyzji.

Weryfikowanie informacji pomaga więc m.in. w przygotowaniu dobrego aktu prawnego czy sprawdzeniu podmiotu gospodarczego, który bierze udział w postepowaniu przetargowym. Zbadanie informacji w różnych źródłach pozwala także ocenić wiarygodność danych przekazywanych przez jednostki realizujące zadania publiczne, np. ubiegające się o dotacje celowe lub subwencje.

Monitoring informacji

Ważnym elementem białego wywiadu w administracji jest również monitorowanie informacji z różnych zakresów tematycznych. Dzięki regularnej analizie i ocenie urzędnicy administracji publicznej mogą między innymi szybciej i skuteczniej reagować na sytuacje kryzysowe oraz podejmować lepsze decyzje dotyczące np. inwestycji w nowe technologie.

Efektem stosowania OSINT jest dostarczanie wysokiej jakości informacji. Dlatego działania prowadzone przez administrację publiczną mogą być bardziej efektywne dzięki pozyskiwaniu wiarygodnych danych przez biały wywiad. Oznacza to, że jednostki publiczne mogą wprowadzać właściwe zmiany organizacyjne, aby sprawniej wykonywać swoje zadania i w większym stopniu odpowiadać na potrzeby społeczno-gospodarcze.

Źródła OSINT w administracji publicznej

Źródła danych i informacji, które są wykorzystywane w białym wywiadzie, są zasobami całkowicie legalnymi oraz powszechnie dostępnymi. Coraz częściej mają one formę cyfrową, ale nadal powszechna jest także ich wersja papierowa.

Do informacji o jawnym źródle, z których mogą w swojej pracy korzystać urzędnicy administracji publicznej, należą między innymi:

1. treści dostępne w Internecie:

a) rejestry, ewidencje i wykazy prowadzone na podstawie regulacji prawnych przez jednostki publiczne służące do realizacji zadań publicznych, np.:
– Biuletyn Zamówień Publicznych – prowadzony jest przez Urząd Zamówień Publicznych i zawiera informacje o udzielanych zamówieniach publicznych poniżej progów unijnych,
– Rejestr Domów Pomocy Społecznej w poszczególnych województwach – ewidencje prowadzone są przez poszczególnych wojewodów i zawierają podstawowe informacje o domach pomocy społecznej;
b) informacje zawarte na stronach internetowych podmiotów publicznych, np. informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej;
c) informacje zawarte na stronach internetowych podmiotów gospodarczych, np. oferta handlowa firmy;
d) informacje zawarte na stronach internetowych organizacji pozarządowych;
e) bazy danych, publikacje, rankingi, raporty instytucji publicznych i prywatnych, np. publikacje GUS;
f) informacje zawarte w portalach społecznościowych, np. Facebook, Twitter czy Instagram;
g) zdjęcia i mapy cyfrowe;
h) relacje z wydarzeń, posiedzeń, np. transmisje sejmowych komisji;

2. informacje dostępne w siedzibach instytucji publicznych w wersji papierowej:

a) dokumenty i oświadczenia dostępne do wglądu w siedzibach urzędów, np. akta dotyczące spółek handlowych dostępne do wglądu w siedzibie sądów gospodarczych;
b) wykazy, spisy i ewidencje;
c) gazety, czasopisma i książki;
d) zbiory archiwów i bibliotek;
e) zdjęcia i mapy.

***

Reprezentujesz jednostkę administracji publicznej?
Chcesz przyspieszyć swoją pracę i zwiększyć jej efektywność?
Chcesz nauczyć się zastosowania białego wywiadu w praktyce?

Skontaktuj się z nami, aby poznać nasze szkolenie OSINT m.in. dla administracji publicznej!

(+48) 503 666 166  info@infobrokerska.pl